Cel szkolenia administracyjno biurowych
 1. Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 2. Uczestnicy szkolenia
  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Sposób organizacji szkolenia
  Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą prezentacji oraz testów kontrolnych.

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 

1

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za

naruszenie przepisów i zasad bhp,

2

 

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 

 

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

 

 

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

Razem:

minimum 8

 

Podstawa prawna: W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. oraz jego wejściem w życie z dniem 1. lipca 2005 roku, okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning).