Cel szkolenia pracodawców
 1. Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 2. Uczestnicy szkolenia
  Szkolenie jest przeznaczone dla:
  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 3. Sposób organizacji szkolenia
  Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą prezentacji oraz testów kontrolnych.

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 

 

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 

1

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

3

 

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 

 

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 

 

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

 

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

 

 

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1

 

Razem:

minimum 16

Podstawa prawna: W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. oraz jego wejściem w życie z dniem 1. lipca 2005 roku, okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning).