Ocena ryzyka zawodowego

 

1.    CO TO JEST RYZYKO ZAWODOWE?


Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze środowiskiem pracy.
(definicja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. Nr 169 z  2003 r., poz. 1650)

2.    CZY PRZEPROWADZANIE RYZYKA ZAWODOWEGO PRZEZ PRACODAWCE JEST KONIECZNE?

Zgodnie z Ustawą Kodeksu Pracy art. 226 przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy.
„…Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami…” (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września   1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. Nr 169 z  2003 r., poz. 1650)


3.    KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OCENĘ RYZYKA NA STANOWISKU PRACY?
Ocenę ryzyka na stanowisku pracy przeprowadzamy odpowiednio w przypadku:
- Tworzenia nowych stanowisk pracy
- Po wprowadzeniu zmian organizacyjno – technicznych
- Wystąpienia zdarzenia wypadkowego
- Wprowadzenia zmian w stosowanych środkach ochronnych


4.    JAK ZROBIĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?
Chętnie Państwu pomożemy!!!
Specjalista z naszego ośrodka oszacuje dla Państwa ryzyko zawodowe i sporządzi dokumentację z nim związana. Zaleci również odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracowników na zagrożenia wypadkiem.

 

5.    ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

Karta zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie oceny ryzyka zawodowego